mclb logo vjmo logo

VJMO - MCLB e-nieuws
PERSMEDEDELING / COMMUNIQUE DE PRESSE


sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor

PERSMEDEDELING LIEFHEBBERSFEDERATIES MOTORCROSS

COMMUNIQUE DE PRESSE DES FEDERATIONS AMATEUR MOTOCROSS

VJMO / MCLB / VMCF

 

Een analyse van de laatste berichten van de regering naar aanleiding van de gehouden veiligheidsraad van woensdag 6 mei, de onzekerheden naar de toekomst toe met betrekking tot “social distancing”, de momenteel van kracht zijnde maatregelen om de pandemie onder controle te krijgen en deze onder controle te houden blijven, de bezorgdheden van de virologen doet ons beseffen dat wij in een onzekere toekomst leven.

Tenant compte de l’analyse des dernières informations du gouvernement en réaction du Conseil National de Sécurité du 6 mai, des incertitudes pour l’avenir au niveau du « social distancing », des mesures qui sont actuellement en vigueur pour contrôler la pandémie et pour continuer à la contrôler, des soucis des virologues, nous devons nous en rendre compte que l’avenir est une grande incertitude.

Een grondige risico analyse rekening houdende met piloten, toeschouwers, inrichters, dienstdoend personeel en extra te nemen maatregelen ter bescherming van uw eigen gezondheid en de gezondheid van anderen besluit ons de concluderen dat men in dit tijdperk geen zekerheid heeft of naar de laatste maanden van het seizoen toe een organisatie werkelijk zal kunnen door gaan wegens de mogelijkheid van een mogelijks nieuwe opflakkering van het virus.

Une analyse de risque approfondie tenant compte de pilotes, spectateurs, organisateurs, personnel en service et mesures supplémentaires à prendre pour protéger votre propre santé et la santé des autres, nous oblige de conclure que dans cette époque nous n’avons aucune certitude qu’une organisation motocross sera possible vers les derniers mois du saison, vue la possibilité d’une recrudescence du virus.

Dit alles heeft ons er toe geleid om te beslissen dat de geplande inrichtingen van motorcross wedstrijden voor het seizoen 2020 af te gelasten.

L’ensemble de tout nous a incité à annuler toutes les organisations motocross qui étaient prévues pour le saison 2020.

Wat de piloten betreft, worden de vergunningen van 2020 overgedragen naar 2021.

En ce qui concerne les pilotes, les licences 2020 seront transférées à 2021.

De verdere modaliteiten zullen u meegedeeld worden door de federatie waarbij u aangesloten bent.

Les modalités supplémentaires vous seront communiquées par la fédération à laquelle vous êtes adhérés.

 

Namens de raden van bestuur van de liefhebbersfederaties,

VJMO-MCLB-VMCF

Au nom des conseils d’administration des fédérations amateur,

VJMO-MCLB-VMCF

 

Wij wensen u allen veel moed en sterkte en zorg voor elkaar in deze moeilijke, uitzonderlijke tijd.

Nous vous souhaitons à tous beaucoup de force et de courage et prenez soin l’un de l’autre durant ces temps difficiles et exceptionnels.


sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor